Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez InspiraZone Group Sp. z o.o.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do InspiraZone Group Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy InspiraZone Group Sp. z o.o. a Zamawiającym.
 3. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 4. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 5. Opłata za udział w szkoleniu zostanie przekazana na konto InspiraZone Group Sp. z o.o. ,
  ul. Jutrzenki 42, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Idea Bank S.A. w Warszawie Nr konta 35 1950 0001 2006 0076 9954 0003 . W tytule przelewu prosimy podać datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
 6. W terminie do 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zmawiającemu fakturę VAT.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana jest tylko w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia w odpowiednim czasie i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 8. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inna zgłoszona przez Zamawiającego osoba po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia lub konferencji, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną zwrócone zgłaszającym, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 11. Najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma pisemnie potwierdzenie odbycia się lub anulowania szkolenia w zaplanowanym terminie oraz dokładne informacje dotyczące miejsca szkolenia.